1DB(DoggaByte)=1024NB(NonaByte)=1024*1024BB(BrontoByte)=1024*1024*1024YB(YottaByte)=1024*1024*1014*1024ZB(ZettaByte)=1024*1024*1014*1024*1024EB(ExaByte)=1024*1024*1014*1024*1024*1024PB(PetaByte)