chinese-programmer-wrong-pronunciation

中国程序员容易发音错误的单词(点击喇叭可收听正确读音)

单词 正确发音 错误发音
access 🔊 ['ækses] [ək'ses]
analogy 🔊 [əˈnælədʒi] [ænə'lɒdʒi]
Angular 🔊 ['æŋgjʊlə] ['æŋɡələ; 'æŋdʒʌlə]
AJAX 🔊 ['eidʒæks] [ə'dʒʌks]
Apache 🔊 [ə'pætʃɪ] [ʌpʌtʃ]
app 🔊 [æp] [eipi'pi]
archive 🔊 ['ɑːkaɪv] ['ətʃɪv]
array 🔊 [ə'rei] [æ'rei]
aspect 🔊 ['æspekt] [ə'spekt]
avatar 🔊 ['ævətɑː] [ə'vʌtɑ]
Azure 🔊 ['æʒə] [ˈæzʊʒə]
bind 🔊 [baɪnd] [bɪnd]
cache 🔊 [kæʃ] [kætʃ]
deque 🔊 ['dek] [di'kju]
digest 🔊 ['dɑɪdʒɛst] ['dɪgɛst]
Django 🔊 [ˈdʒæŋɡoʊ] [diˈdʒæŋɡoʊ]
doc 🔊 [dɒk] [daʊk]
facade 🔊 [fə'sɑːd]] ['feikeid]
fedora 🔊 [fɪ'dɔːrə] ['fedərə]
Git 🔊 [ɡɪt] [dʒɪt; jɪt]
GNU 🔊 [gnu:]
GUI 🔊 [ˈɡui]
height 🔊 [haɪt] [heɪt]
hidden 🔊 ['hɪdn] ['haɪdn]
image 🔊 ['ɪmɪdʒ] [ɪ'meɪdʒ]
integer 🔊 ['ɪntɪdʒə] [ˈɪntaɪgə]
issue 🔊 ['ɪʃuː] [ˈaɪʃuː]
Java 🔊 ['dʒɑːvə] ['dʒɑːvɑː]
jpg(jpeg) 🔊 ['dʒeɪpeɡ] [ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː]
linear 🔊 ['lɪnɪə] ['laɪə]
Linux 🔊 ['lɪnəks] [ˈlɪnʌks; ˈlɪnjuːks]
main 🔊 [meɪn] [mɪn]
margin 🔊 ['mɑːdʒɪn] ['mʌgɪn]
matrix 🔊 [ˈmeɪtrɪks] [ˈmɑ:trɪks]
maven 🔊 ['meɪvn] ['maːvn]
module 🔊 ['mɒdjuːl] ['məʊdl]
nginx Engine X
null 🔊 [nʌl] [naʊ]
OS X OS ten
phantom 🔊 ['fæntəm] ['pæntəm]
parameter 🔊 [pə'ræmɪtə] ['pærəmɪtə]
putty 🔊 [ˈpʌti] [ˈpuːti]
query 🔊 ['kwɪəri] ['kwaɪri]
Qt 🔊 [kjuːt]
resolved 🔊 [rɪ'zɒlvd] [rɪ'səʊvd]
resort 🔊 [rɪˈzɔ:t] [rɪˈsɔ:t]
retina 🔊 ['retɪnə] [ri'tina]
san jose 🔊 [sænhəu'zei] [sæn'ju:s]
safari 🔊 [sə'fɑːrɪ] [sæfərɪ]
scheme 🔊 [skiːm] [s'kæmə]
sudo ['suːduː]
suite 🔊 [swiːt] [sjuːt]
typical 🔊 ['tɪpɪkl] ['taɪpɪkəl]
Ubuntu 🔊 [ʊ'bʊntʊ] [juː'bʊntʊ]
variable 🔊 ['veəriəbl] [və'raiəbl]
vue 🔊 [v'ju:] [v'ju:i]
width 🔊 [wɪdθ] [waɪdθ]
YouTube 🔊 ['juː'tjuːb] ['juː'tʊbɪ]

本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, '正确音标'采用了最接近有道词典音频的英式 DJ 音标, 不代表其唯一性. 专业在线英语词典请参考知乎链接:在线英语词典哪个比较好?

参考资料

  1. https://www.zhihu.com/question/19739907
  2. https://www.v2ex.com/t/131094
  3. https://www.v2ex.com/t/309350
  4. https://www.v2ex.com/t/63781
  5. https://www.v2ex.com/t/246033
  6. https://www.v2ex.com/t/342087

读对了所有的单词?

我们正在招聘优秀的程序员,欢迎加入石墨文档